به اطلاع اعضاء محترم هیئت علمی زنان دانشگاه شیراز می رساند در تاریخ ۹۶/۸/۱۷  امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز

برنامه ورزشی دوچرخه سواری برگزار خواهد نمود . برای اطلاع بیشتر به اتوماسیون اداری مراجعه فرمائید . 

امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز