جلسه ای روز چهارشنبه ۹۶/۰۴/۲۱  در ساعت ۰۹:۳۰ صبح در معاونت فرهنگی با حضور سرکارخانم دکتر البرزی و سرکار خانم دکتر زارع مهذبیه مشاور امور بانوان فرمانداری، سرکار خانم بی نیاز مشاور امور بانوان آموزش و پرورش و سرکار خانم اثنی عشر مشاور امور بانوان بهزیستی تشکیل گردید.

این جلسه به منظور فعالیت ها و همکاریهای مشترک در خصوص برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و همچنین معرفی فعالیتهای دانشجویان در کانون ها به سازمانهای مختلف ، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این ارتباط خانم دکتر زارع مهذبیه در خصوص معرفی و همکاری با کانونهای فرهنگی دانشگاه ابراز تمایل و قرار بر تعیین جلسه ای برای چگونگی این همکاری در فرمانداری شد و همچنین برگزاری برنامه های مشترک اجتماعی و فرهنگی بین سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش نیز از توافقات دیگر جلسه بود.