بزرگداشت مقام زن در دانشکده علوم انسانی بخش زبان های خارجی و زبان شناسی دانشگاه شیراز 

با حضور سرکار خانم ها دکتر پور گیو و دکتر قاسمی در جمع اساتید و کارکنان و دانشجویان این بخش برگزار گردید.