تصاویر مربوط به مراسم و سخنرانی بزرگداشت روز زن در دانشکده مهندسی یک

با حضور سرکار خانم دکتر دستغیب مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری ، سرکار خانم دکتر البرزی مشاور محترم رئیس دانشگاه شیراز  ،

سرکار خانم دکتر علیمرادی مشاور محترم رئیس محترم دانشگاه شیراز، اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی و کارکنان این دانشکده .