ایده اولیه جایزه زنان در علم، حدود سه سال پیش در کارگروه “زنان و علم” انجمن ترویج علم ایران شکل گرفت. هدف این بود برای قدردانی از بانوانی که در جامعه علمی تاثیر گذارند و علم و دانش خود را در اختیار عموم مردم می گذارند به جامعه معرفی شود.

متاسفانه با تمام تلاش هایی که انجام شد، برگزاری این جایزه در آن دوره میسر نشد. زمانی که خانم دکتر الهه حجازی به عنوان مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منسوب شدند، ایده برگزاری جایزه زنان در علم از طرف خانم دکتر قدیمی در شورای سیاستگذاری زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و مورد توجه قرار گرفت . این ایده با مقام عالی وزارت نیز در میان گذاشته شد.ایشان ضمن استقبال، از این طرح حمایت کردند.می توان گفت جایزه زنان در علم ثمره سه سال فکر، ایده و اندیشه بوده است.هدف از جایزه زنان در علم: شناسایی، معرفی، تشویق و حمایت از زنان پژوهشگر در شاخص های توسعه علمی و پژوهشی کشور است.در این راستا ریاست شورای سیاستگذاری جایزه را مقام محترم وزارت عهده دار شدند و سرکار خانم دکتر الهه جازی به عنوان دبیر علمی جایزه و سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی به عنوان دبیر اجرایی جایزه منصوب شدند.

به پاس قدردانی از زحمات، اندیشمند فرهیخته، شادروان سرکار خانم دکتر مریم میرزا خانی، جایزه بخش جوان در تمام گروه های مورد بررسی به نام ایشان به عنوان یک چهره برجسته علمی نامگذاری شده است.

در شورای سیاستگذاری علمی تصویب شد جایزه به صورت دو سالانه برگزار شود. و اما نکته شایان توجه، شاخص های مورد بررسی است که شامل سه بخش می باشد: انتشارات، طرح های پژوهشی و فناورانه و فعالیت های توسعه و ترویج علم.

سرکار خانم دکتر افسانه صفوی از دانشگاه شیراز برگزیده‌ در گروه علوم پایه بودند

 

اولین جایزه #زنان_در_علم در محل سالن قلم، #کتابخانه_مرکزی ، #تهران #انجمن_ترویج_علم_ایران ٢٨-۵-٩۶

 

زنان نخبه علمی ایران تجلیل شدند