تصاویر جلسه هم اندیشی درخصوص مسایل و مشکلات دانشکده کشاورزی و دامپزشکی و گزارش

نشست مشاوران و نمایندگان امور زنان دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی سراسر کشور با

سرکار خانم ابتکار معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و سرکار خانم دکتر حجازی مشاور وزیر علوم 

در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز