این دیدار جمعی با حضور رئیس محترم دانشگاه شیراز و اعضای هیأت رئیسه جدید و

مشاور محترم امور زنان دانشگاه شیراز در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷

در جمع درانشگاهیان دانشگاه شیراز برگزار گردید.