معرفی امور بانوان دانشگاه شیراز

دفتر امور بانوان دانشگاه شیراز بر اساس اهداف، وظایف و مسئولیت‌های محوله از سوی ریاست دانشگاه شیراز به طور رسمی فعالیت خود را از اول اسفندماه۱۳۹۲ آغاز نمود. پیش از این تاریخ دفتر مشاور امور بانوان در دانشگاه بیشتر به انجام برنامه‌های فرهنگی در کنار سایر برنامه‌های معاونت فرهنگی، حضور در جلسات مربوط به بانوان در استانداری و فرمانداری محدود می‌شد و مسئولیت این دفتر برعهده یکی از کارمندان ارشد و توانمند دانشگاه شیراز بود. بنابراین انتخاب یکی از اعضای هیأت علمی و به ویژه از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به عنوان مسئول این دفتر با هدف تغییر جایگاه درون سازمانی و برون سازمانی امور بانوان بود و در این راستا حمایت حوزه ریاست دانشگاه اهمیت بسزایی داشت و بر اساس تصمیم هیأت رئیسه دانشگاه، کلیه واحدهای دانشگاه موظف به همکاری مستمر با دفتر امور بانوان دانشگاه گردیدند.

بر این اساس کلیه فعالیت‌های امور بانوان دانشگاه شیراز در دو بخش عمده درون سازمانی و برون سازمانی درحوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره‌ای آغاز گردید و تلاش شد امور بانوان دانشگاه در میان سایر سازمان‌ها بویژه در استانداری و فرمانداری استان فارس با انجام فعالیت‌های مختلف و ارزشمند جایگاه واقعی و شایسته خود را کسب نماید.