درباره ما

امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز بر اساس اهداف، وظایف و مسئولیت‌های محوله از سوی ریاست دانشگاه شیراز به طور رسمی فعالیت خود را از اول اسفندماه۱۳۹۲ آغاز نمود. پیش از این تاریخ دفتر مشاور امور زنان و خانواده در دانشگاه بیشتر به انجام برنامه‌های فرهنگی در کنار سایر برنامه‌های معاونت فرهنگی، حضور در جلسات مربوط به بانوان در استانداری و فرمانداری محدود می‌شد و مسئولیت این دفتر برعهده یکی از کارمندان ارشد و توانمند دانشگاه شیراز بود. بنابراین انتخاب یکی از اعضای هیأت علمی و به ویژه از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به عنوان مسئول این دفتر با هدف تغییر جایگاه درون سازمانی و برون سازمانی امور زنان و خانواده بود و در این راستا حمایت حوزه ریاست دانشگاه اهمیت بسزایی داشت و بر اساس تصمیم هیأت رئیسه دانشگاه، کلیه واحدهای دانشگاه موظف به همکاری مستمر با دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه گردیدند.

بر این اساس کلیه فعالیت‌های امور زنان و خانواده دانشگاه شیراز در دو بخش عمده درون سازمانی و برون سازمانی درحوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره‌ای آغاز گردید و تلاش شد امور زنان و خانواده دانشگاه در میان سایر سازمان‌ها بویژه در استانداری و فرمانداری استان فارس با انجام فعالیت‌های مختلف و ارزشمند جایگاه واقعی و شایسته خود را کسب نماید.