خدا از خاک عشق تو رو سرشته

فـرســتـاده از آســمـون فـرشته

تـا در آغــوش امـن خـود بـگـیـری

کـه ایـن یـک ذره جا مثـل بهشته